Handleiding Carmen NV1200 Shine Nagelvijl

Handleiding voor je Carmen NV1200 Shine Nagelvijl nodig? Hieronder kun je de handleiding gratis bekijken en downloaden als PDF in het Nederlands en/of Engels. Dit product heeft 0 veelgestelde vragen, 0 comments en heeft 0 stemmen. Is dit niet de handleiding die je zoekt, neem dan contact met ons op.

Is je product kapot en biedt de handleiding geen oplossing meer? Dan kun je voor reparatie gratis terecht bij Repair Café.

Handleiding

Loading…

Carmen Shine
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Carmen Shine. Lees de instructies zorgvuldig door, voor u
het product gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
Wij wensen u heel veel gebruiksplezier met de Carmen Shine!
Het product
Naam: Carmen Shine
Model: NV1200
Spanning: 1 x AAA (1,5V)
Unieke elementen
- Elektrische nagelvijl met 4 opzetstukken:
1. Roestvrijstalen vijl
2. Vijl van fijn schuurpapier
3. Vijl van grof schuurpapier
4. Bijl van polijstpapier
5. Aan/ uit- schakelaar
- Werkt op 1 AAA batterij
Gebruiksinstructies
Gebruik de aan/ uit- schakelaar om het apparaat aan of uit te schakelen. Om een vijl te
plaatsen of te vervangen drukt u zachtjes de vijl in de vijlhouder van nagelvijl. Om de vijl
te verwijderen, trekt u deze voorzichtig uit de vijlhouder. Gebruik hierbij geen gereedschap.
Batterij vervangen
1. Schakel de nagelvijl uit
2. Verwijder het afdekplaatje en haal de batterijen uit het vakje
3. Plaats gelijkwaardige nieuwe batterijen in het batterijvak. Let op de juiste polariteit
4. Zet het afdekplaatje terug om het batterijvak te sluiten
Reiniging en onderhoud
Gebruik een borstel om de nagelvijl grondig te reinigen.
Voor uw veiligheid
Lees deze handleiding aandachtig door voor het eerste gebruik. De handleiding bevat be-
langrijke veiligheidsinformatie en instructies voor het gebruik en onderhoud van het apparaat.
Bewaar de handleiding voor later gebruik en voeg deze bij het apparaat wanneer deze aan
een derde wordt overhandigd. Gebruik het apparaat alleen volgens de bestemming. Onjuist
gebruik kan gevaarlijk zijn.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, met inbegrip van kinderen, met ver-
minderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij zij door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn onderricht in of worden
begeleid bij het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te
zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.
Dompel elektrische onderdelen van het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen
tijdens het reinigen of gebruik. Plaats het apparaat nooit onder stromend water. Belangrijk: Als
de batterijen niet correct wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Vervang de batterijen
alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij. Zorg ervoor dat u de batterijen juist
plaatst. Let op de polariteit (+) plus / (-) minus die op de batterij en op de behuizing staat
aangegeven. Onjuist geplaatste batterijen kunnen gaan lekken of, in extreme gevallen, brand
of een explosie veroorzaken. Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte (bijvoorbeeld
volle zon, vuur) en gooi ze nooit in het vuur. De batterijen kunnen exploderen. De verbindingen
mogen niet worden kortgesloten. Sla de batterijen altijd buiten bereik van kleine kinderen op.
Als batterijen worden ingeslikt, dient u onmiddellijk medische hulp in te schakelen. Als de
batterijen lekken, verwijdert u ze uit het batterijvak met een doek, en verwijdert u ze volgens
de voorschriften. Vermijd huid-en oogcontact met het batterijzuur. In geval van oogcontact met
batterijzuur, spoelt u de ogen met veel water uit en raadpleegt u onmiddellijk een arts. In geval
van huidcontact met batterijzuur, moet u het getroffen gebied met veel water en zeep wassen.
Milieu en afval
Gooi dit apparaat niet bij het gewone huisvuil. Breng het naar een aangewezen
inzamelpunt voor het recyclen van AEEA. Door dit te doen helpt u mee aan het
zuinig omgaan met hulpbronnen en beschermt u het milieu. Neem contact op
met de leverancier of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie.
Garantie
De garantie op dit product heeft een duur van 2 jaar, met uitzondering van individuele on-
derdelen, met ingang van de datum van de oorspronkelijke aankoop. Gebruik van de garantie
heeft geen verlenging van de garantieperiode tot gevolg. De garantie dekt productiefouten en
materiaalfouten in de originele onderdelen.
Onder deze garantie valt geen normale slijtage en schade aan het product door een ongeval of
verkeerd gebruik, misbruik, aanpassingen van het product of gebruik dat inconsistent is met de
vereiste technische en/of veiligheidsinstructies.
Als uw product gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met een bevoegde on-
derhoudsdealer.
Gooi uw apparaat nooit weg met het gewone huishoudelijke afval. Volg de richtlijnen voor
afvalverwerking in uw plaats of breng het apparaat terug naar de verkoper. Bewaar de kas-
sabon als aankoopbewijs.
Het beleid van Carmen is erop gericht de kwaliteit en het ontwerp van het product continu
te verbeteren. Carmen behoudt daarom het recht de specificaties van zijn producten op ieder
moment te wijzigen.
Carmen Shine
Félicitations pour votre achat le Carmen Shine. Veuillez lire attentivement ces instructions avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les dans un endroit sûr pour une référence future.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir facile avec le Carmen Shine
Le produit
Nom: Carmen Shine
Modèle: NV1200
Tension: 1 x AAA (1,5V)
Caractéristiques uniques
- Lime à ongles électrique avec 4 accessoires:
1. Lime en acier inoxydable
2. Lime en papier éméri à grain fin
3. Lime en papier éméri à gros grain
4. Papier à polir
5. Interrupteur ON/OFF
- 1 pile x AAA batterij (1,5V)
Mode d’emploi
Placez l’interrupteur en position ON/OFF pour allumer/éteindre la lime à ongles électrique.
Pressez légèrement la lime contre le support de lime de la lime à ongles électrique. Pour retire
la lime, retirez-la en douceur du support de lime.
Remplacement de la pile
1. Éteignez la lime à ongles électrique.
2. Retirez la coque et sortez les piles du compartiment.
3. Insérez de nouvelles piles de type identique aux précédentes dans le compartiment à piles.
Vérifiez que la polarité soit correcte.
4. Replacez la coque pour fermer le compartiment à piles.
Nettoyage et entretien
Utilisez une brosse pour nettoyer la lime à ongles à fond.
Pour votre sécurité
Lisez attentivement ce guide avant la première utilisation. Il contient des informations im-
portantes en matière de sécurité ainsi que des instructions pour l’utilisation et l’entretien de
l’appareil. Conservez ce guide pour une utilisation ultérieure et n’oubliez pas de l’inclure avec
l’appareil lorsque vous le cédez à un tiers. Utilisez l’appareil pour l’usage auquel il est destiné
exclusivement. Une utilisation non conforme peut s’avérer dangereuse.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présen-
tant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et
de connaissance, à moins qu’ils ne soient sous la surveillance ou n’aient reçu une instruction
concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants
doivent faire l’objet d’une surveillance pour veiller à ce qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Ne jamais immerger les éléments électriques de l’appareil dans l’eau ou d’autres liquides
lors du nettoyage ou de l’utilisation. Ne jamais placer l’appareil sous l’eau courante. Attention
: si les piles ne sont pas correctement replacées, il peut y avoir un risque d’explosion. Ne
remplacer les piles que par des types de piles identiques ou équivalents. Veillez à insérer les
piles correctement. Prenez garde à la polarité (+) plus / (-) moins indiquée sur la pile et sur
le boîtier. Des piles insérées de manière incorrecte peuvent fuir ou, dans des cas extrêmes,
causer un incendie ou une explosion. Ne jamais exposer de piles à une chaleur excessive
(par exemple en plein soleil, feu) et ne jamais les jeter au feu. Les piles pourraient exploser.
Les connexions ne doivent pas être court-circuitées. Toujours stocker les piles de manière à
les maintenir hors de portée des enfants. Si les piles ont été avalées, appelez sans délai un
médecin. Si les piles fuient, retirez-les du compartiment à l’aide d’un chiffon, et éliminez-les
conformément aux réglementations. Évitez le contact de l’acide des piles avec la peau et les
yeux. En cas de contact de l’acide des piles avec les yeux, rincez abondamment les yeux avec
de l’eau et contactez immédiatement un médecin. En cas de contact de l‘acide des piles avec
la peau, lavez abondamment la zone atteinte avec de l’eau et du savon.
Environnement et mise au rebut
Ne pas éliminer cet appareil dans les ordures ménagères. Retournez-le à un point
de collecte désigné pour le recyclage des DEEE. En agissant ainsi, vous contri-
buerez à la préservation des ressources et à la protection de l’environnement.
Contactez votre revendeur ou les autorités locales pour plus d’informations.
Garantie
La garantie couvre ce produit pour une période de 2 ans, à l’exception des pièces individuelles,
à compter de la date initiale d’achat. L’utilisation de la garantie n’entraîne pas une extension
de la période de garantie. La garantie couvre les vices de fabrication et les défauts matériels
sur les pièces d’origine.
Cette garantie ne comprend pas l’usure normale et l’endommagement du produit par accident,
mauvais usage, usage abusif, altération du produit ou utilisation incompatible avec les instruc-
tions techniques et/ou consignes de sécurité requises.
Si votre produit nécessite une réparation, vous devez contacter un dépanneur agréé.
Ne jetez jamais votre appareil avec les ordures ménagères ordinaires. Suivez les règlementati-
ons de votre lieu de domicile en matière d’élimination des déchets ou rapportez l’appareil au
détaillant. Conservez le ticket de caisse du détaillant à titre de reçu.
Carmen a une politique d’amélioration continue au niveau de la qualité et du design de ses
produits. Par conséquent, Carmen se réserve le droit de modifier à tout moment les caracté-
ristiques de ses produits.
Carmen Shine
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf für Carmen Shine. Bitte lesen Sie diese Anleitung sor-
gfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort
für den späteren Gebrauch auf.
Wir wünschen Ihnen viel spaβ mit der Carmen Shine.
Das Produkt
Name : Carmen Shine
Modell : NV1200
Spannung : 1 x AAA (1,5V)
Besonderheiten
- Elektrische Nagelfeile mit 4 Aufsätze :
1. Edelstahlfeile
2. Sandpapierfeile (fein)
3. Sandpapierfeile (grob)
4. Polierpapier
5. Ein-/Ausschalter
- Batterie: 1 x AAA (1,5V)
Bedienungsanleitung
Benutzen Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts den EIN-/AUS-Schalter.
Drücken Sie die Feile leicht in den Feilenhalter des Nagelpolierers. Um die Feile zu entfernen,
ziehen Sie sie sacht aus dem Feilenhalter heraus.
Batteriewechsel
1. Schalten Sie den Nagelpolierer aus.
2. Entfernen Sie den Deckel und nehmen Sie die Batterien aus dem Fach.
3. Legen Sie gleichwertige neue Batterien in das Batteriefach ein.
4. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
5. Bringen Sie den Deckel wieder an, um das Batteriefach zu schließen.
Reinigung und Pflege
Reinigen Sie die Nagelfeile gründlich mit einer Bürste.
Für Ihre Sicherheit
Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Nutzung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige
Sicherheitshinweise und eine Anleitung zum Betrieb und die Pflege des Geräts. Bewahren Sie
diese Anleitung auf, um später wieder einmal nachschlagen zu können und geben Sie sie bei
Bedarf mit dem Gerät an Dritte weiter. Verwenden Sie das Gerät nur für den bestimmungsmäßi-
gen Gebrauch. Eine ungeeignete Nutzung kann gefährlich sein.
Dieses Gerät eignet sich nicht für Personen (darunter Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mit sehr geringer Erfahrung oder Kenntnis, es sei
denn, sie werden bei der Nutzung von einer Person begleitet und angewiesen, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem
Gerät spielen.
Tauchen Sie elektrische Geräteteile niemals unter Wasser oder andere Flüssigkeiten, wenn Sie
sie reinigen oder benutzen. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser. Achtung:
Wenn die Batterien fehlerhaft ausgetauscht werden, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie die
Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp aus. Achten Sie darauf,
dass Sie die Batterien korrekt einlegen. Beachten Sie dazu die Pole (+) plus/(-) minus, die auf
der Batterie und dem Gehäuse angegeben sind. Falsch eingelegte Batterien können auslaufen
oder im Extremfall entflammen oder explodieren. Setzen Sie Batterien niemals großer Hitze
aus (beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer) und werden Sie sie niemals in
brennendes Feuer. Die Batterien können explodieren. Die Kontakte dürfen nicht kurzgeschlos-
sen werden. Bewahren Sie die Batterien immer so auf, dass sie außer Reichweite von kleinen
Kindern sind. Wenn Batterien verschluckt werden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf. Wenn
Batterien auslaufen, nehmen Sie sie mit einem Tuch aus dem Batteriefach und entsorgen Sie
sie fachgerecht. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Wenn die Augen
mit Batteriesäure in Kontakt kommen, spülen Sie die Augen mit reichlich Wasser und wenden
Sie sich sofort an einen Arzt. Bei Hautkontakt mit Batteriesäure, reinigen Sie die Hautstelle mit
reichlich Wasser und Seife.
Umweltschutz und entsorgung
Werfen Sie das Gerät nicht einfach in den Restmüll. Geben Sie es an einer
geeigneten EEAG-Sammelstelle ab. Damit bewahren Sie unsere Ressourcen und
schützen unsere Umwelt. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder die örtlichen
Behörden für weitere Informationen.
Garantie
Die Garantie für dieses Produkt gilt für zwei Jahre, mit Ausnahme einzelner Teile, ab dem ersten
Kaufdatum. Die Inanspruchnahme der Garantie führt nicht zu einer Verlängerung des Garan-
tiezeitraums. Die Garantie deckt Herstellungsfehler und Materialfehler bei Originalteilen ab.
Diese Garantie umfasst nicht den normalen Verschleiß und die Abnutzung sowie eine Be-
schädigung des Produkts durch Unfälle oder fehlerhafte Verwendung, Missbrauch, Verände-
rungen am Produkt oder eine nach der technischen Anleitung und den Sicherheitshinweisen
unsachgemäße Nutzung.
Wenn Ihr Produkt repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Service-
Händler.
Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll. Befolgen Sie die örtlichen Abfallbestim-
mungen oder bringen Sie das Gerät zu einem Händler. Legen Sie die Originalquittung als
Kaufnachweis vor.
Carmen verfolgt eine Strategie der andauernden Verbesserung der Produktqualität und des
Designs. Carmen behält sich daher das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte jederzeit
zu ändern.
Carmen Shine
Congratulations with your purchase of the Carmen Shine. Please read these instructions carefully
before using the product and keep them in a safe place for future reference.
We wish you lots of pleasure with the Carmen Shine.
The product
Name: Carmen Shine
Model: NV1200
Voltage: 1 x AAA (1,5)
Unique elements:
- Electric nailpolisher with 4 different attachments:
1. Stainless steel file
2. Fine Sandpaper file
3. Coarse Sandpaper File
4. Polishing paper
5. On/off switch
- Charges battery: 1 x AAA (1,5V)
Operating instructions
Switch the ON/Off-switch to turn on or off the device.
Press the file lightly on the file holder of the nail polisher. To remove the file, pull it out
slightly from the file holder.
Battery change
1. Switch off the nail polisher.
2. Remove the shell and take out the batteries from the compartment.
3. Insert equivalent new batteries into the battery compartment.
4. Check for correct polarity.
5. Put on the shell to close the battery compartment.
Environment and disposal
Do not dispose of this appliance as unsorted municipal waste. Return it to a
designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help
to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local
authorities for more information.
Guarantee
Read this use guide carefully before first use. It contains important safety information as well
as instructions for the use and care of the device. Save the guide for later reference and
include it with the device when transferring it to a third party. Use the device only as intended.
Improper use may be hazardous.
This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sen-
sory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
Never immerse electric parts of the device in water or other liquids while cleaning or using it.
Never place the device under running water. Attention: If batteries are replaced improperly,
there is a risk of explosion. Replace batteries only with the same or an equivalent battery
type. Make sure you insert the batteries correctly. Pay attention to the polarity (+) plus / (-)
minus indicated on the battery and on the housing. Improperly inserted batteries may leak
or, in extreme cases, may cause fire or explosion. Never expose batteries to excessive heat
(for example full sun, fire) and never throw them in the fire. The batteries could explode. The
connections must not be short-circuited. Always store the batteries in a way which keep away
from small children. If batteries have been swallowed, seek immediate medical help. If batte-
ries should leak, remove them from the battery compartment with a cloth, and dispose of them
according to regulations. Avoid skin and eye contact with the battery acid. In case of eye con-
tact with battery acid, rinse the eyes with plenty of water and contact a physician immediately.
In case of skin contact with battery acid, wash the affected area with plenty of water and soap.
NL FR DU EN
Download de handleiding in het Nederlands en/of Engels (PDF, 0.1 MB)
(Denk aan het milieu en print deze handleiding alleen als dat echt noodzakelijk is)

Loading…

Beoordeling

Laat ons weten wat je van de Carmen NV1200 Shine Nagelvijl vindt door een beoordeling achter te laten. Wil je je ervaringen met dit product delen of een vraag stellen? Laat dan een bericht achter onderaan de pagina.
Bent u tevreden over de Carmen NV1200 Shine Nagelvijl?
Ja Nee
Beoordeel dit product als eerste
0 stemmen

Praat mee over dit product

Laat hier weten wat jij vindt van de Carmen NV1200 Shine Nagelvijl. Als je een vraag hebt, lees dan eerst zorgvuldig de handleiding door. Een handleiding aanvragen kan via ons contactformulier.

Meer over deze handleiding

We begrijpen dat het prettig is om een papieren handleiding te hebben voor je Carmen NV1200 Shine Nagelvijl. Je kunt de handleiding bij ons altijd downloaden en daarna zelf printen. Indien je graag een originele handleiding wilt hebben, raden we je aan contact op te nemen met Carmen. Zij kunnen wellicht nog voorzien in een originele handleiding. Zoek je de handleiding van Carmen NV1200 Shine Nagelvijl in een andere taal? Kies op de homepage je taal naar keuze en zoek daarna op het modelnummer om te zien of we deze beschikbaar hebben.

Specificaties

Merk Carmen
Model NV1200 Shine
Categorie Nagelvijlen
Bestandstype PDF
Bestandsgrootte 0.1 MB

Alle handleidingen voor Carmen Nagelvijlen
Meer handleidingen voor Nagelvijlen

Handleiding Carmen NV1200 Shine Nagelvijl

Gerelateerde producten

Gerelateerde categorieën