Handleiding Fellowes Neutrino Papiersnijder

Handleiding voor je Fellowes Neutrino Papiersnijder nodig? Hieronder kun je de handleiding gratis bekijken en downloaden als PDF in het Nederlands en/of Engels. Dit product heeft 0 veelgestelde vragen, 0 comments en heeft 0 stemmen. Is dit niet de handleiding die je zoekt, neem dan contact met ons op.

Is je product kapot en biedt de handleiding geen oplossing meer? Dan kun je voor reparatie gratis terecht bij Repair Café.

Handleiding

Loading…

4
3
1
Laitteen tiedot
Varoitus
• Varoitus:Terätovaterittäinteräviä.
• Oleainavaruillasilastensuhteenkäytönaikana.
• Äläylikuormitaleikkuria.
• Äläkosketaleikkuuteräääläkäleikkurinleikkaavaasärmää.
• Pidälemmikkieläimetpoissaleikkurinläheltäkäytönaikana.
• Äläavaataiyritäkorjataleikkuria,koskasevoimitätöidätakuun.
Otayhteysasiakaspalveluun.
Paperin ja valokuvien leikkaaminen
1. Vedäleikkausluistitoiseenpäähän.
2. Asetaarkki(esim.valokuvataipaperi)leikkaustasolle.Kohdista
paperileikkurinalustassaolevienmerkintöjenmukaan.
3. Työnätaivedäluistinkahvastakiskonsuuntaisestiloppuunsaakka
leikataksesipaperinjavapauttaaksesitaaslukitusmekanismin.
4. Käännäleikkausliuskaympärikäyttääksesimolemmatpuolet.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Takuu
Fellowes,Inc:n(”Fellowes”)takaa,ettäkoneenkaikissamuissaosissaei
esiinnymateriaali-taivalmistusvikojakahdenvuodenaikanatuotteen
alkuperäisestä ostopäivästä. Jos osassa havaitaan vika takuuaikana,
ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai
vaihtoFellowesinvalinnanmukaanjakustannuksella.Takuueikata
väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä tai valtuuttamatonta korjausta.
KAIKKIENHILJAISTENTAKUIDEN,MUKAANLUKIENKAUPALLISTAMINEN
TAISOVELTUVUUSTIETTYÄTARKOITUSTAVARTEN,KESTOONSITEN
RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI. Fellowes
ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä
vahingoista.Tämätakuuantaasinulleerityisetlainmukaisetoikeudet.
Tämäntakuunkestojaehdotovatvoimassamaailmanlaajuisestilukuun
ottamattapaikallisenlainsäädännönedellyttämiäerilaisiarajoituksia
taiehtoja.Lisätietojataitakuunalaisiapalvelujaonsaatavissameiltä
taijälleenmyyjältäsi.
Kapacitet
Obs.
• Advarsel:bladeneerekstremtskarpe.
• Børnskalaltidovervågesunderbrug.
• Makulatorenmåikkeoverbelastes.
• Makularorensskærebladogskærekantmåikkeberøres.
• Holdkæledyrvækframakulatorennårdeneribrug.
• Maskinenmåikkeåbnes,ogdermåikkeforetagesreparationer,
dadettevilugyldiggøregarantien.Kontaktkundeservice.
Skæring af papir og fotografier
1. Trækskæreslædentilenende.
2. Anbringemnet(f.eks.fotoellerpapir)påskærebordet.Anbring
papiretmedafmærkningernepåmakulatorensbund.
3. Træk slædens håndtag langs med skinnen for at trimme til
endepositionen,oggivderefterslippåklemmemekanismenigen.
4. Vendskærestrimlenforatbrugebeggesider.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garanti
Fellowes,Inc.(”Fellowes”)garantereratalleandremaskindeleerfri
formaterialedefekterogfabrikationsfejli1årfradenoriginalekundes
købsdato.Hvisdetkonstateres,atendelerdefektundergarantiperioden,
vildenenesteogeksklusiveafhjælpendeforanstaltningværereparation
ellerombytning,efterFellowes’valgogomkostning,afdendefektedel.
Dennegarantigælderikkeitilfældeafoverlast,misbrugelleruautoriseret
reparation.ENHVERIMPLICITGARANTI,INKLUSIVSALGBARHEDELLER
BRUGSEGNETHEDTILETSPECIELTFORMÅL,ERHERMEDBEGRÆNSET
IVARIGHEDTILDENPÅGÆLDENDEGARANTIPERIODESOMNÆVNT
OVENFOR.Felloweshæfterunderingenomstændighederforfølgelige
eller hændelige skader, der kan henføres til dette produkt. Denne
garantigiverdigspecifikkelovligerettigheder.Varighed,betingelserog
vilkårunderdennegarantiergældendepåverdensplan,undtagenhvor
andrebegrænsninger,restriktionerellerforholdkrævesafdenlokale
lov.Foryderligeredetaljerellerforserviceunderdennegaranti,bedes
dukontakteosellerdinforhandler.
Resurser
Var försikt
• Varförsiktig:Bladenärextremtvassa.
• Övervakaalltidbarnvidanvändning.
• Överbelastainteskärmaskinen.
• Rörinteskärmaskinensbladelleregg.
• Husdjurfårintekommainärhetenavskärmaskinen.
• Försökinteattöppnaellerrepareramaskinendådetta
ogiltigförklarardingaranti.Kontaktakundtjänst.
Att skära papper och bilder
1. Dragskärvagnentillenasidan.
2. Placeraarket(bildenellerpappret)påskärbordet.Läggpappret
längsmarkeringarnapåmaskinensbas.
3. Förellerdragvagnhandtagetlängsrälsentilländlägetföratt
skäraavarketochsläppklämmekanismen.
4. Vändpåremsanförattanvändabådasidor.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garanti
Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garanterar att alla andra delar av
maskinen är fria från materialfel eller tillverkningsfeli upptill två
(1)årefterförsäljningtillförstakund.Omnågondelärdefektunder
garantiperiodenkommerdenendaochuteslutandeersättningenattbli
reparationellerenersättningsproduktenligtFellowesvalochkostnad
motsvarandedendefektadelen.Dennagarantigällerintedärvaran
utsattsförmissbruk,felaktighanteringelleroauktoriseradreparation.
ALLAUNDERFÖRSTÅDDAGARANTIER,INKLUSIVESÄLJBARHETELLER
LÄMPLIGHET FÖR NÅGOTSPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI
GENOMDEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODENSOMANGESOVAN.
Inte i något fall kan Fellowes ansvara för följdskador eller olyckor
koppladetilldenhärprodukten.Denhärgarantingerdigspecifika
juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti
gälleröveralltutomdärlagstiftningenställerandrabegränsningareller
villkor.Förvidareinformationellerföratterhållagarantiserviceskall
försäljningsställeellerFelloweskontaktas.
Productkenmerken
Voorzichtig
• Letop:demessenzijnuitermatescherp.
• Tijdensgebruikaltijdtoezichthoudenopkinderen.
• Detrimmernietoverbelasten.
• Hetsnijmesendesnijrandvandetrimmernietaanraken.
• Tijdens gebruik van de trimmer huisdieren altijd uit de buurt
houden.
• Detrimmernietproberenteopenenomterepareren,aangeziendit
degarantieongeldigmaakt.Neemcontactopmetdeklantendienst.
Papier en foto’s snijden
1. Trekhetsnijmechanismenaaréénkant.
2. Leghetartikel(bijv.fotoofpapier)opdesnijtafel.Brenghetpapier
inlijnmetdemarkeringenophetonderstukvandetrimmer.
3. Duwoftrekdegeleiderhendelvanhetsnijmechanismelangsde
railomnaardeeindpositieaftesnijdenenhetklemmechanisme
vrijtezetten.
4. Draaidesnijstrookomvoorgebruikaanbeidekanten.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantie
Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garandeertgedurende1jaarvanafdatum
vanaankoopdoordeoorspronkelijkekoper,datalleandereonderdelen
vanhetapparaatzondergebrekenzijnvoorwatbetreftmateriaalen
uitvoering. Als van enig onderdeel tijdens de garantieperiode wordt
vastgesteld dat dit defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de
reparatieofvervangingvanhetdefecteonderdeel,ditnaargoeddunken
enopkostenvanFellowes.Dezegarantieisnietvantoepassingingeval
vanmisbruik,verkeerdgebruikofnietgoedgekeurdereparatie.ALLE
IMPLICIETEGARANTIES,WAARONDERGARANTIESMETBETREKKING
TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN
AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. In geen geval
is Fellowesaansprakelijk voor enige incidenteleof gevolgschade die
aanditproductkanwordentoegeschreven.Dezegarantieverschaftu
specifiekewettelijkerechten.Deduur,bepalingenenvoorwaardenvan
dezegarantiezijnwereldwijdgeldig,behalvewaaranderebeperkingen,
restrictiesofvoorwaardenvereistkunnenwordendoordeplaatselijke
wetgeving.Voorverderedetailsofomvandeservicetekunnengenieten
onderdezegarantie,gelievemetonsofmetuwhandelaarcontactopte
nemen.
Caratteristiche tecniche
Attenzione
• Attenzione:lelamesonoaffilatissime.
• Tenerelontanodallaportatadeibambini.
• Nonsovraccaricarelataglierina.
• Nontoccarenélalamanéilbordodirifilaturadellataglierina.
• Tenereglianimalidomesticilontanidallataglierinadurantel’uso.
• Non aprire la taglierina e non cercare di ripararla, in quanto si
annullerebbelagaranzia.Rivolgersialservizioclienti.
Rifilatura di carta e fotografie
1. Tirareilcarrellodirifilaturaaun’estremità.
2. Posizionarelafotooifoglidicartasullataglierina,allineandoliconi
segnisullabasedellataglierinastessa.
3. Afferrare l’impugnatura del carrelloe tirarloo spingerlolungo la
guidasinoall’altraestremitàpereseguirelarifilatura;ilmeccanismo
dibloccaggiosisblocca.
4. Capovolgerelastrisciaperusarneentrambiilati.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garanzia
Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garantiscechetuttiicomponentidellamacchina
sarannoprivididifettidimaterialiefabbricazioneperladuratadi1annidalla
datad’acquistodapartedell’utenteoriginale.Nelcasoincuisiriscontrino
deidifettiduranteilperiododigaranzia,ilrimedioesclusivoadisposizione
delclientesaràlariparazioneolasostituzionedelprodottodifettoso,acarico
diFelloweseasuadiscrezione.Lagaranzianoncopredanniderivantida
usoimpropriooeccessivoodamanutenzioneerrata.EVENTUALIGARANZIE
IMPLICITE, COMPRESEQUELLE DI COMMERCIABILITÀ OIDONEITÀ PER
UNOSCOPOSPECIFICO,SONOSOGGETTEAILIMITIDIDURATASTABILITI
NELLAGARANZIASOPRAINDICATA.InnessuncasoFellowessaràritenuta
responsabiledidanniindirettioincidentaliattribuibiliaquestoprodotto.
Lapresentegaranziaconcededirittilegalispecifici.Ladurata,iterminiele
condizionidellapresentegaranziasonovalidiintuttoilmondo,aeccezione
deiluoghiincui,inbaseallenormedilegge,sianoprevistelimitazioni,
restrizionio condizioni diverse.Permaggiori dettagli alriguardo o per
richiedereassistenzaingaranzia,siraccomandadicontattarcidirettamente
odiconsultareilrivenditore.
Leistungsmerkmale
Vorsicht
• Achtung,Klingensindsehrscharf–Verletzungsgefahr!
• MesserundSchnittkantederSchneidemaschinenichtberühren.
• KeineBedienungdurchKinder.
• HaustierevonderSchneidemaschinefernhalten.
• Nichtversuchen,dieSchneidemaschineselbstzureparieren–dies
bringtdieGarantiezumErlöschen.BeiFragenwendenSiesichbitte
andenKundendienst.DieGarantieverfälltimFallvonMissbrauch,
unsachgemäßerHandhabungundunbefugterReparatur.
• Schneidemaschinenichtüberlasten.
Schneiden von papier und fotos
1. SchneidekopfbiszumEndanschlagziehen.
2. ZubeschneidendesFotooderPapieraufdemSchneidetisch
positionieren.
3. ZumSchneidendenSchneidekopfgleichmäßigbiszumAnschlag
entlangdesSchneidegutsziehenoderschieben.
4. Schnittleisteumdrehen,umbeideSeitenzubenutzen.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantie
Fellowes,Inc.(„Fellowes“)garantiert,dassalleTeiledesGerätsfüreinen
Zeitraumvon1JahrenabursprünglichemKaufdatumfreivonMaterial-
undVerarbeitungsfehlernsind.SolltesicheinTeilwährendderGarantiezeit
alsdefekterweisen,habenSienachFellowes’Ermesseneinzigundallein
AnspruchaufkostenloseReparaturoderkostenlosenErsatzdesdefekten
Teils.DieseGarantieschließtMissbrauch,unsachgemäßeHandhabungund
unbefugteReparaturenaus.ALLESTILLSCHWEIGENDENGARANTIEN,
EINSCHLIESSLICHDIEDERMARKTGÄNGIGKEITODEREIGNUNGFÜR
EINENBESTIMMTENZWECK,WERDENHIERMITAUFDIEDAUERDER
VORSTEHENDANGEFÜHRTENGARANTIEZEITBESCHRÄNKT.Aufkeinen
FallhaftetFellowesfüreventuellimZusammenhangmitdiesemProdukt
auftretendeNeben-oderFolgeschäden.DieseGarantieverleihtIhnen
spezifischeRechte.Dauer,BedingungenundKonditionendieserGarantie
gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen,
EinschränkungenoderKonditionenvorschreiben.UmmehrDetailszu
erfahrenoderServiceleistungenimRahmendieserGarantieinAnspruch
zunehmen,wendenSiesichbitteanunsoderIhrenHändler.
Características
Precaución
• Precaución:lascuchillasestánmuyafiladas.
• Supervisesiemprealosniñoscuandoestéutilizandolacortadora.
• Nopongaunacantidadexcesivadematerialenlacortadora.
• Notoquelacuchillanielbordedecortedelacortadora.
• Mantengaalasmascotasalejadascuandoestéutilizandola
cortadora.
• Nolaabranilaintentereparar,yaqueestoanularálagarantía.
PóngaseencontactoconelServiciodeatenciónalcliente.
Para cortar papel y fotos
1. Lleveelcarrodecorteaunextremo.
2. Coloqueelmaterial(p.ej.,fotoopapel)sobrelamesadecorte.
Alineeelpapelconlasmarcasenlabasedelacortadora.
3. Empujeotiredelapalancadelcarroalolargodelrielhastallegar
alaposiciónfinalparacortarelmaterial.
4. Délavueltaalatiradecorteparausaramboslados.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantía
Fellowes,Inc.(“Fellowes”)garantizaquetodaslasotraspiezasdela
máquinaestaránlibresdedefectosdematerialymanodeobradurante
1añosapartirdelafechaenqueelconsumidororiginalhayaadquirido
elproducto.Siseencuentraalgúndefectoencualquieradelaspiezas
duranteelperíodode garantía, la únicayexclusivasoluciónserála
reparaciónoelcambiodelapiezadefectuosa,acriterioycuentade
Fellowes.Estagarantíaquedaanuladaencasosdeabuso,usoindebidoo
reparaciónnoautorizada.CUALQUIERGARANTÍAIMPLÍCITA,INCLUIDA
LADECOMERCIABILIDADOAPTITUDPARAUNOBJETIVOPARTICULAR,
QUEDALIMITADAPORLAPRESENTEENSUDURACIÓNALPERIODO
APROPIADODEGARANTÍAESTABLECIDOANTERIORMENTE.Fellowes
no será responsable en ningún caso de ningún daño indirecto o
incidentalatribuibleaesteproducto.Estagarantíaleconfierederechos
legalesespecíficos.Laduración,lostérminosylascondicionesdeesta
garantíasonválidosentodoelmundo,exceptoenloslugaresdondela
legislaciónlocalexijalimitaciones,restriccionesocondicionesdiferentes.
Paraobtenermásdetallesorecibirservicioconformeaestagarantía,
comuníqueseconnosotrosoconsudistribuidor.
Capacites
Attention
• Attention:Leslamessonttrèscoupantes.
• Toujourssurveillerlesenfantspendantl’utilisation.
• Nejamaissurchargerlemassicot.
• Nepastoucherlalamedecoupeoulerebordcoupantdumassicot.
• Tenirlesanimauxdomestiqueshorsdeportéedu
massicotlorsdesonutilisation.
• Nepasouvrirouessayerderéparer,carcelapourrait
annulervotregarantie.ContacterleServiceàlaclientèle.
Couper du papier et des photos
1. Tirerlechariotdecoupeversl’unedesextrémités.
2. Placerl’objet(c.-à-d.laphotooulepapier)surl’établidecoupe.
Alignerlepapiersurlesmarquagesàlabasedumassicot.
3. Pousseroutirerlapoignéeduchariotlelongdurailpourmassicoter
l’objetjusqu’auboutetrelâcherlapincedeserrage.
4. Retournerlabandedecoupepourutiliserlesdeuxcotés.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Garantie
Fellowes,Inc.(«Fellowes»)garantitquetouslesautrescomposantsdela
machinesontexemptsdetoutviceprovenantd’undéfautdematièreou
defabricationpendantunepériodede1ansàpartirdeladatedel’achat
initial.Siunepièces’avèrefectueusependantlapériodedegarantie,
votreseuletuniquerecoursseralaparationouleremplacementde
lapiècedéfectueuseselonlesmodalitésetauxfraisdeFellowes.Cette
garantienes’appliquepasencasd’utilisationabusive,demanipulation
impropreouderéparationnonautorisée.TOUTEGARANTIEIMPLICITE,
YCOMPRISCELLEDECOMMERCIALISATIONOUD’ADAPTATIONÀUN
USAGEPARTICULIER,ESTPARLAPRÉSENTELIMITÉEENDURÉEÀLA
PÉRIODEDEGARANTIEAPPROPRIÉEFINIECI-DESSUS.Fellowesne
sauraitenaucuncasêtretenuresponsablededommagesconsécutifsà
unaccident.Cettegarantievousdonnedesdroitsspécifiques.Ladurée,
lesconditionsnéralesetlesconditionsdecettegarantiesontvalables
dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions
oudeconditionsexigiblesparlesloislocales.Pourplusdedétailsou
pourobtenirunservicesousgarantie,prendrecontactavecnousoule
revendeur.
fellowes.com
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes de usar la máquina.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Gaarne deze instructies eerst te lezen voordat u de machine in
gebruik neemt.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства
ознакомьтесь с содержанием данной
инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη
χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
FRANÇAIS
ENGLISH
ESPAÑOL
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
DANSK
SUOMI
ITALIANO
F
D
E
GB
I
NL
S
DK
FIN
Capabilities
Caution
• Bladesareextremelysharp.
• Alwayssupervisechildrenduringuse.
• Donotoverloadtrimmer.
• Donottouchcuttingbladeandcuttingedgeoftrimmer.
• Keeppetsawayfromtrimmerwhileinuse.
• Donotopenorattempttorepair,asthiswillvoidyourwarranty.
ContactCustomerService.
Operation
1. Pullcuttingcarriagetooneend.
2. Placeitemontocuttingtable.Alignpaperwithmarkingsonthe
baseofthetrimmer.
3. Pushorpullcarriagehandlealongrailtotrimitemtoendposition
toreleaseclampingmechanismagain.
4. Turncuttingstripovertousebothsides.
A4-#CRC54115
A3-#CRC54116.
Worldwide warranty
Fellowes warrants all parts of the laminator to be free of defects in
materialandworkmanshipfor1yearfromthedateofpurchasebythe
originalconsumer.Ifanypartisfoundtobedefectiveduringwarranty
period,yoursoleandexclusiveremedywillberepairorreplacement,at
Fellowes’optionandexpense,ofthedefectivepart.Thiswarrantydoes
notapplyincases of abuse,mishandling orunauthorisedrepair.Any
impliedwarranty,includingthatofmerchantabilityorfitnessforparticular
purpose,isherebylimitedindurationtotheappropriatewarrantyperiod
setforthabove.InnoeventshallFellowesbeliableforanyconsequential
damagesattributable tothis product. Thiswarranty gives youspecific
legalrights.Youmayhaveotherlegalrightsthatvaryfromthiswarranty.
Theduration,termsandconditionsofthiswarrantyarevalidworldwide,
except where different limitations, restrictions or conditions may be
requiredbylocallaw.Formoredetailsortoobtainservicesunderthis
warranty,pleasecontactFellowesoryourdealer.
24cm / 9”
2
©2009Fellowes,Inc.PartNo.404348
HelpLine-
Europe00-800-1810-1810
Australia +61-3-8336-9700
Benelux +31-(0)-76-523-2090
Canada +1-905-475-6320
Deutschland +49-(0)-5131-49770
España/Portugal +34902335569
France +33-(0)-1-78-64-91-00
Italia +39-71-730041
Japan +81-(0)-3-5496-2401
Korea +82-(0)-2-3462-2844
Malaysia +60-(0)-35122-1231
Polska +48-(22)-771-47-40
Russia +7-(495)-228-14-03
Singapore +65-6221-3811
UnitedKingdom +44-(0)-1302-836836
UnitedStates +1-630-893-1600
FellowesInc
1789NorwoodAvenue,Itasca,
Illinois60143-1095.USA.+1-630-893-1600
Fellowes
Useful Phone Numbers
24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9” 24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9”
24cm / 9”
404348_EUR_Neutrino_All_v3.0_22_09_2009.indd 1 22/09/2009 10:14:05
Download de handleiding in het Nederlands en/of Engels (PDF, 0.62 MB)
(Denk aan het milieu en print deze handleiding alleen als dat echt noodzakelijk is)

Loading…

Beoordeling

Laat ons weten wat je van de Fellowes Neutrino Papiersnijder vindt door een beoordeling achter te laten. Wil je je ervaringen met dit product delen of een vraag stellen? Laat dan een bericht achter onderaan de pagina.
Bent u tevreden over de Fellowes Neutrino Papiersnijder?
Ja Nee
Beoordeel dit product als eerste
0 stemmen

Praat mee over dit product

Laat hier weten wat jij vindt van de Fellowes Neutrino Papiersnijder. Als je een vraag hebt, lees dan eerst zorgvuldig de handleiding door. Een handleiding aanvragen kan via ons contactformulier.

Meer over deze handleiding

We begrijpen dat het prettig is om een papieren handleiding te hebben voor je Fellowes Neutrino Papiersnijder. Je kunt de handleiding bij ons altijd downloaden en daarna zelf printen. Indien je graag een originele handleiding wilt hebben, raden we je aan contact op te nemen met Fellowes. Zij kunnen wellicht nog voorzien in een originele handleiding. Zoek je de handleiding van Fellowes Neutrino Papiersnijder in een andere taal? Kies op de homepage je taal naar keuze en zoek daarna op het modelnummer om te zien of we deze beschikbaar hebben.

Specificaties

Merk Fellowes
Model Neutrino
Categorie Papiersnijders
Bestandstype PDF
Bestandsgrootte 0.62 MB

Alle handleidingen voor Fellowes Papiersnijders
Meer handleidingen voor Papiersnijders

Handleiding Fellowes Neutrino Papiersnijder

Gerelateerde producten

Gerelateerde categorieën