Handleiding Sony HVL-F20AM Flitser

Handleiding voor je Sony HVL-F20AM Flitser nodig? Hieronder kun je de handleiding gratis bekijken en downloaden als PDF in het Nederlands en/of Engels. Dit product heeft 1 veelgestelde vraag, 0 comments en heeft 0 stemmen. Is dit niet de handleiding die je zoekt, neem dan contact met ons op.

Is je product kapot en biedt de handleiding geen oplossing meer? Dan kun je voor reparatie gratis terecht bij Repair Café.

Handleiding

Loading…

4-150-867-22 (1)
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
HVL-F20AM
© 2009 Sony Corporation
Flash
Printed on 70% or more rectcled paper
using VOC (Volatile Organic Compound)
-free vegetable oil based ink.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
1
BOUNCE
DIRECT
Standaardpositie
Standardposition
Telepositie
Teleposition
A
A
B
B
Wanneer u de fotoapparatuur gebruikt, moet u altijd rekening
houden met algemene veiligheidsvoorschrien, waaronder de
volgende:
U moet alle instructies doorlezen en begrijpen voordat u de
apparatuur gebruikt.
U moet goed opletten als een apparaat door of in de buurt van
kinderen wordt gebruikt. Laat het apparaat niet onbeheerd achter
terwijl dit wordt gebruikt.
Wees voorzichtig omdat het aanraken van hete onderdelen van
het apparaat tot brandwonden kan leiden.
U moet een apparaat met een beschadigd snoer of een apparaat
dat is gevallen of beschadigd, niet gebruiken. Laat het eerst
nakijken door een bevoegde onderhoudsmonteur.
Laat het apparaat volledig aoelen voordat u dit opbergt. Wikkel
het snoer losjes om het apparaat wanneer u dit opbergt.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Zo kunt u het risico op elektrische schokken verkleinen.
Haal het apparaat niet uit elkaar, maar laat het nakijken door een
bevoegde onderhoudsmonteur als het apparaat moet worden
onderhouden of gerepareerd. Zo kunt u het risico op elektrische
schokken verkleinen. Als het apparaat op onjuiste wijze weer
in elkaar wordt gezet, kan dit tot elektrische schokken leiden
wanneer het apparaat weer wordt gebruikt.
Het gebruik van een accessoire dat niet wordt aanbevolen door
de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel
veroorzaken.
Door onjuist gebruik kunnen batterijen heet worden of
exploderen.
Gebruik alleen de batterijen die in deze gebruiksaanwijzing
worden vermeld.
Plaats de batterijen met de polen (+/-) op de juiste plaats.
Stel batterijen niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
Probeer batterijen niet op te laden (met uitzondering van
oplaadbare batterijen), kort te sluiten of te openen.
Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type en hetzelfde merk.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES
VOORZICHTIG
Raak tijdens het gebruik de lamp van de itser niet aan. Deze kan heet worden
wanneer er wordt geitst.
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details
in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen
van toepassing zijn
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid
is Sony Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke
service- en garantiedocumenten gebruiken.
Voor gebruik
Nadere bijzonderheden vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw camera.
Dit apparaat is niet stofbestendig, spatbestendig of waterbestendig.
Plaats dit apparaat niet op de volgende plaatsen
Plaats dit apparaat niet op een van de volgende locaties, ongeacht of dit apparaat in
gebruik is of in opslag. Het nalaten hiervan kan tot storingen leiden.
plaatsing van dit apparaat waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, zoals op
dashboards of in de buurt van een verwarming kan het apparaat doen vervormen of
leiden tot storing.
plaatsen met overmatige trilling
plaatsen met sterke elektromagnetische velden
plaatsen met overmatige aanwezigheid van zand
Op plaatsen zoals aan de kust of overige zanderige gebieden of waar stofwolken
voorkomen moet dit apparaat daartegen beschermd worden. Nalaten hiervan kan tot
storingen leiden.
Kenmerken
Eenvoudige, compacte externe itser met 24 mm slanke vormgeving.
ON/OFF-schakelaar geïntegreerd in de montagevoet. Door dit apparaat in te
klappen wordt het uitgeschakeld en kan het veilig worden meegedragen terwijl het
op uw camera bevestigd blij.
Met de unieke functie voor het terugkaatsen van de its kunt u de richting van het
licht door een omschakeling van een schakelaar van richting veranderen.
Kan gebruikt worden met geschikte lenzen om ADI (Advanced Distance
Integration) itsmeting mogelijk te maken, wat niet beïnvloed wordt door de
reectiesnelheid van de achtergrond of het voorwerp.
Corrigeert automatisch de witbalans met behulp van de informatie van de
kleurtemperatuur (met alle Sony digitale spiegelreexcamera’s, met uitzondering
van de DSLR-A100)
Stroomspaarfunctie brengt dit apparaat in een slaapstand wanneer de camera wordt
uitgezet.
Rode ogen reductie itsvermogen (met alle Sony digitale spiegelreexcamera’s,
met uitzondering van de DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A300, DSLR-A350,
DSLR-A700 en camera’s zonder ingebouwde itser)
TELE-schakelaar met [Telepositie] waarmee de itser verder kan reiken. U kunt op
ongeveer 5 meter afstand een opname met voldoende belichting van een voorwerp
maken (ISO100 • m, F4).
Met de draadloze bedieningsfunctie kunt u een losse itser via dit apparaat
bedienen die bevestigd is op een camara zonder ingebouwde itser. (Instellen van
de belichtingsverhouding is niet beschikbaar.)
Overzicht van de onderdelen
1
Flitsbuis
2
BOUNCE-schakelaar (standaard: BOUNCE)
3
Montagevoet ontgrendelknop
4
Montagevoet
5
TELE-schakelaar (standaard: Standaardpositie)
6
Deksel van het batterijcompartiment
7
CHG-lamp
8
POWER-lamp
9
Schoen POWER-schakelaar
De status van de CHG-lamp en POWER-lamp verandert op de volgende manier in
overeenstemming met de conditie van dit apparaat:
Conditie van het apparaat CHG-lamp POWER-lamp
Tijdens het opladen Uit Groen licht
Wanneer het opladen gereed is Aan Groen licht
Wanneer de juiste belichting na de
opname is bereikt
Knippert Groen licht
Wanneer de batterijen bijna leeg zijn Uit Rood licht
Wanneer dit apparaat oververhit is Uit Rood knipperend licht
Als de camera-instelling
[Flitser
uit]
Uit Groen licht
Voorbereiding
Plaatsen van de batterijen (Zie afbeelding
)
Plaats de batterijen in dit apparaat en bevestig dit apparaat op uw camera.
Gebruik een van de volgende batterijencombinaties:
Twee AAA alkaline-batterijen
Twee AAA nickel-metaalhydride (Ni-MH) batterijen*
*
Laad de Ni-MH batterijen voor gebruik met een speciale batterijoplader op.
Batterijen niet inbegrepen.
1 Druk op de klep van het batterijencompartiment in de richting
zoals afgebeeld om deze te openen.
2
Plaats de batterijen in het batterijencompartiment zoals
aangegeven aan de binnenkant.
Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn.
3 Sluit de klep.
Voer de omgekeerde procedure uit om de klep te openen.
Opmerkingen
Zorg ervoor dat uw vingers niet beklemd raken bij het openen en sluiten van het
klepje van het batterijcompartiment. Onzorgvuldigheid kan tot verwondingen leiden.
Batterijen controleren
De POWER-lamp van dit apparaat brandt rood wanneer de batterijen bijna leeg zijn.
Wanneer de POWER-lamp rood brandt, raadt Sony u aan de batterijen te
vervangen. Als de CHG-lamp amberkleurig brandt, kan de itser nog steeds itsen,
zelfs wanneer de POWER-lamp rood is. Het opladen duurt echter langer dan
gebruikelijk.
Als de CHG-lamp noch de POWER-lamp gaat branden wanneer de schoen
POWER-schakelaar op [ON] staat, controleer dan of de batterijen op de juiste
manier geplaatst zijn. Als de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn, maar de
lampen nog steeds niet gaan branden, vervang dan de batterijen.
Als de POWER-lamp uit gaat, kort nadat deze gaat branden, vervang dan de
batterijen.
Dit apparaat op uw camera bevestigen en aanzetten (zie
afbeelding
)
1 Zorg dat de schoen POWER-schakelaar van dit apparaat op [OFF]
staat.
Zo niet, zet deze dan op [OFF].
(Zie stap 5 voor het aan- en uitzetten van dit apparaat.)
2 Zorg ervoor dat de ingebouwde itser van uw camera in
ingeklapte positie is.
Als uw camera een ingebouwde itser hee en de itser is uitgeklapt, klap deze dan
weer in.
3 Schuif de montagevoet van dit apparaat in de bijbehorende
schoen van uw camera in de richting van de pijl totdat het
blokkeert.
Wanneer dit apparaat op de juiste manier op de schoen wordt bevestigd, blokkeert
het automatisch.
Druk op de ontgrendelknop van de montagevoet en schuif de montagevoet
in tegengestelde richting van de bevestigingsprocedure om dit apparaat te
verwijderen. (zie aeelding
-
3
-
)
4 Zet uw camera aan.
5 Zet dit apparaat aan.
Wanneer u dit apparaat omhoog klapt totdat het klikt, gaat het aan en gaat de
POWER-lamp aan.
Klap dit apparaatnaar beneden om het uit te zetten. (zie aeelding
-
5
-
)
Stroomspaarstand
Als u uw camera of dit apparaat meer dan 1 minuut niet bedient nadat uw camera in
de stroomspaarstand gaat, gaat dit apparaat automatisch uit in de stroomspaarstand,
en gaan de POWER-lamp en CHG-lamp uit.
Dit apparaat gaat ook in de stroomspaarstand wanneer u de POWER-schakelaar
van uw camera op [OFF] zet (met alle Sony digitale spiegelreexcamera’s, met
uitzondering van de DSLR-A100).
Om de stroomspaarstand te verlaten, moet dit apparaat worden aangezet of uw
camera worden bediend.
Opnames maken
1 Zorg ervoor dat uw camera en dit apparaat zijn aangezet.
2 Stel uw camera in op de gewenste opnamestand.
Raadpleeg de bedieningsinstructies van uw camera voor opnamestanden.
Wanneer u uw camera instelt op sluitersnelheidstand (S) of manuele
belichtingsstand (M), kunt u geen belichtingssnelheid selecteren die sneller is dan
de sync-snelheid* van de itser.
* De sync-snelheid van de itser is de maximale sluitertijd die u met een itser
kunt gebruiken.
3 Nadat het opladen van dit apparaat gereed is, drukt u op de
sluiterknop om een opname van een voorwerp te maken.
Wanneer het opladen gereed is, kleurt de CHG-lamp van dit apparaat amber.
Wanneer de juiste belichting na de opname opnieuw verkregen kan worden,
knippert de CHG-lamp amberkleurig.
Opmerkingen
Als u een opname maakt voordat het opladen gereed is, krijgt u mogelijk
onvoldoende belichting (onderbelichting).
Wanneer u de itser gebruikt bij self-timer opnames, zorgt u er dan voor dat het
opladen gereed is voordat u op de sluiterknop drukt.
Wanneer uw camera in de automatische itsstand staat, itst de itser mogelijk niet
aankelijk van de belichtingsomstandigheden.
Bescherming tegen oververhitting
Bescherming tegen oververhitting is een functie om dit apparaat tegen oververhitting
te beschermen. Als dit apparaat warm wordt wanneer het constant met itser, of in
een warme omgeving wordt gebruikt, wordt de itser automatisch uitgeschakeld.
Wanneer oververhitting wordt gedetecteerd, knippert de POWER-lamp rood in
intervallen van één seconde.
Het itsen kan niet worden ingeschakeld totdat dit apparaat is afgekoeld.
Wanneer dit apparaat oververhit is, laat het dan gedurende 10 minuten aoelen
zonder ervan gebruik te maken.
BOUNCE -schakelaar
Als u rechtstreeks op een voorwerp itst dat vlak voor een muur staat, verschijnen er
harde schaduwen op de muur (zie aeelding
-
)
Wanneer u opnames maakt in een ruimte met een laag plafond, kunt u deze
schaduwen verzachten door de BOUNCE-schakelaar op [BOUNCE] te zetten zodat
de itsbuis van dit apparaat naar boven wordt geli en het plafond belicht. Licht
reecteert vanaf het plafond en verlicht het voorwerp om een zacht beeld te maken
(zie aeelding
-
).
Tijdens buitenopnames, zorgt de instelling van de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT]
dat u een voorwerp belicht op een afstand die een ingebouwde itser niet kan
bereiken.
BOUNCE: De itsbuis is ingesteld op 75 graden naar boven (indirecte its)
DIRECT: De itsbuis is ingesteld op 0 graden (rechtstreekse its)
Schuif de BOUNCE-schakelaar in de gewenste positie (zie afbeelding
-1).
Opmerkingen
Zorg ervoor dat u de BOUNCE-schakelaar schui totdat het
A
-teken gelijk is aan
het gewenste positieteken.
Het plafond of de muur die het itslicht reecteert, dient wit of erg ets van kleur
te zijn. Als het een kleur hee, kan dat de opname beïnvloeden. Het reecterende
oppervlak mag geen hoog plafond of glaswerk zijn.
Wanneer [BOUNCE] is ingesteld, wordt het istbereik gereduceerd. Als een
opname onderbelicht is (de opname ziet er donker uit), ga dan dichter bij het
voorwerp staan, verhoog dan de ISO-gevoeligheid of open de lensopening meer.
TELE-schakelaar
Als bij een buitenopname het voorwerp te ver weg van de camera is om door de
its vanaf dit apparaat bereikt te kunnen worden (het voorwerp bevindt zich buiten
het itsbereik), zet de TELE-schakelaar van dit apparaat dan in de [Telepositie] (zie
aeelding
). De its vanaf dit apparaat hee nu een verder bereik.
Opmerkingen
Zet de TELE-schakelaar op [Standaardpositie] voor regelmatige opnames.
Draai de TELE-schakelaar bij het instellen stevig totdat het
B
-teken in lijn is met de
gewenste positie.
Als de hoek van de lens breder is dan de geselecteerde hoek van de itser, kunnen
de buitengedeelten van de opname donker worden. Zie "Zoom itsbereik" voor het
itsbereik van elke positie.
De TELE-schakelaar is alleen ingeschakeld wanneer de BOUNCE-schakelaar op
[DIRECT] is ingesteld.
Als dit apparaat bevestigd is op een camera met ingebouwde itser die als een AF
illuminator werkt, kan de nauwkeurigheid van AF tijdens nachtopnames enorm
verminderen.
Draadloze bediening
Als uw camera geen ingebouwde itser hee, kunt u dit apparaat op uw camera
bevestigen en het als een draadloze bediening voor een draadloze itser gebruiken.
Een draadloze itser is een itser die afzonderlijk van een camera wordt gebruikt.
In deze handleiding wordt een itser die op de camera bevestigd is verwezen als
bediening en een itser die afzonderlijk van de camera wordt gebruikt, verwezen als
een losse itser. Een draadloze itser kan ook een externe itser worden genoemd.
1 Bevestig dit apparaat op uw camera en zet de stroomschakelaars
van uw camera, de draadloze itser en dit apparaat op [ON].
2
Stel de stand van uw camera en draadloze itser op de volgende
manier in:
Camera:
Zet de stand op [Draadloos].
Raadpleeg voor meer informatie de bedieningsinstructies van uw camera.
Draadloze itser:
Stel de draadloze itser in op de stand [Draadloos extern] en het draadloze kanaal
op [CH1]. Raadpleeg voor meer informatie de bedieningsinstructies van uw losse
itser.
3 Instellen van uw camera en draadloze itser.
Raadpleeg de bedieningsinstructies voor het instellen van uw draadloze itser.
4 Zorg ervoor dat de draadloze itser en dit apparaat volledig
opgeladen zijn.
5
Voer een proeits uit om de draadloze itser te controleren.
De itstest verschilt aankelijk van de camera. Raadpleeg de
bedieningsinstructies van uw camera.
Als uw draadloze itser niet itst, wijzig dan de positie van uw camera, draadloze
itser en het voorwerp en voer opnieuw een itstest uit.
6 Zorg ervoor dat dit apparaat en uw draadloze itser volledig zijn
opgeladen, en druk de sluiterknop volledig in om een opname te
maken.
Opmerkingen
Dit apparaat kan niet als draadloze itser worden gebruikt.
Instellen van de belichtingsverhouding (RATIO) is niet beschikbaar.
Automatische WB-aanpassing met
Kleurtemperatuurinfo
Witbalans wordt automatisch afgesteld op basis van informatie over de
kleurtemperatuur die door dit apparaat wordt verstuurd wanneer er geitst wordt
(met alle Sony digitale spiegelreexcamera’s, met uitzondering van de DSLR-A100).
De functie werkt in TTL-itsstand met behulp van de klemaansluiting aan uw
camera.
Onderhoud
Verwijder dit apparaat van uw camera en veeg het af met een droge zachte doek.
Blaas eventueel aanwezig zand zachtjes van dit apparaat. Door dit apparaat stevig
af te vegen voordat het zand eraf geblazen is, kunnen krassen op dit apparaat
ontstaan. Wrijf eventuele vlekken af met een doek dat licht bevochtigd is met een
mild reinigingsmiddel, en veeg het apparaat schoon met een droge zachte doek.
Gebruik nooit sterke oplosmiddelen als tinner of benzine, omdat deze middelen de
afwerkingslaag beschadigen.
Compatibiliteit
Kijk voor informatie over digitale spiegelreexcamera’s die geschikt zijn voor dit
apparaat op onze website:
http://www.sony.net/
Opmerkingen bij gebruik
Tijdens de opnames
Flits niet rechtstreeks in iemand’s ogen. Het produceert sterk licht.
Flits niet meer dan 20 keer achter elkaar. Hierdoor kan dit apparaat en de batterijen
oververhit raken en slechter gaan functioneren.
Als u een aantal keren achter elkaar itst, laat u de itser dan op natuurlijke wijze
minimaal 10 minuten aoelen.
Draag uw camera niet door het aan dit apparaat vast te houden als deze bevestigd is.
Houd altijd de camera zelf vast.
Wanneer de schoen POWER-schakelaar in de [OFF]-positie wordt gezet, wees
dan voorzichtig dat uw vinger niet in het scharnier vast komt te zitten. Dit kan tot
verwondingen leiden.
Batterijen
Het weergegeven batterijenniveau kan aankelijk van de temperatuur en de
opslagomstandigheden lager zijn dan de feitelijke capaciteit van de batterijen. Het
weergegeven niveau wordt meestal nauwkeuriger nadat u dit apparaat een aantal
keren hebt gebruikt.
Het vermogen van Nickel-metal hydride batterijen zakt plotseling wanneer de
batterijen bijna leeg zijn. U kunt dit apparaat mogelijk niet gebruiken kort nadat de
POWER-lamp rood wordt.
De frequentie en het aantal itsen van dit apparaat kan afwijken van de gegevens in
de tabel met specicaties, zelfs wanneer nieuwe batterijen geplaatst zijn, aankelijk
van hun productiedatum.
Zet de stroom uit en wacht enkele minuten voordat u de batterijen verwijdert.
Wees voorzichtig met het aanraken van de batterijen omdat deze heet kunnen zijn,
aankelijk van het type batterij en de gebruiksomstandigheden.
Verwijder de batterijen en berg deze op als u van plan bent om dit apparaat voor
een langere tijd niet te gebruiken.
Temperatuur
De bedrijfstemperatuur van dit apparaat ligt tussen de 0 °C en 40 °C.
Stel dit apparaat niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals direct zonlicht
aan de binnenkant van een auto, of aan hoge vochtigheid.
Een drastische temperatuurverandering kan condensvorming aan de binnenkant
van dit apparaat veroorzaken. Wanneer u dit apparaat van een koude omgeving,
zoals een skihelling, naar een warme omgeving vervoert, plaats het apparaat dan
eerst in een plastic zak, verwijder de lucht uit de zak en sluit deze af. Laat het in
de warme omgeving een tijd acclimatiseren totdat het de kamertemperatuur hee
bereikt, en haal het apparaat dan pas uit de zak.
De batterijcapaciteit neemt af naarmate de temperatuur afneemt. Gebruik
nieuwe batterijen bij gebruik in een koude omgeving of gebruik warm gehouden
reservebatterijen en gebruik deze afwisselend met een ander paar. De POWER-
lamp brandt in een koude omgeving mogelijk tijdelijk rood, zelfs wanneer de
batterijen voldoende capaciteit over hebben. Als de capaciteit van de batterijen als
gevolg van lage temperatuur afneemt, laat de batterijen dan binnen totdat deze de
kamertemperatuur hebben bereikt. De capaciteit van de batterijen keert vervolgens
terug naar normaal.
Dit apparaat is niet waterbestendig. Hou dit apparaat bij gebruik aan het strand uit
de buurt van zand of water. Resten van water, zand, stof of zout in dit apparaat kan
tot storing leiden.
Svenska
HVL-F20AM är en blixt avsedd att användas endast med en Sony digital
systemkamera (nedan kallad ”kamera”).
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna produkten och hur du använder
den. Spara sedan bruksanvisningen – du kan behöva den som referens i framtiden.
VARNING!
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eersom det kan medföra risk för brand eller
elstötar.
Tejpa över kontakterna på litiumbatterier för att undvika kortslutning när du kastar
dem, var dessutom noga med att följa de regler som gäller för kassering av batterier.
Håll batterier och andra delar, som kan sväljas borta från småbarn. Om någon råkar
svälja ett föremål måste läkare omedelbart kontaktas.
Ta genast ut batterierna och avbryt användandet om...
du tappar produkten eller om den utsätts för en mekanisk stöt som gör att höljet
öppnas.
produkten avger en egendomlig lukt, värme eller rök.
Plocka inte isär. Det nns risk att du får en elstöt om du vidrör en högspänningskrets
inne i produkten.
VIKTIGA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När du använder fotoutrustningen måste du följa de
grundläggande säkerhetsföreskrierna, inklusive dessa:
Innan du använder den här utrustningen måste du läsa och förstå
alla instruktioner.
Noga övervakning krävs när utrustning används av barn eller i
närheten av barn. Lämna inte utrustningen oövervakad när du
använder den.
Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med heta delar och
bränner dig.
Om kabeln till utrustningen är skadad eller om du har råkat tappa
eller skada utrustningen, får du inte använda den innan du har
låtit en behörig servicetekniker undersöka den.
Låt utrustningen svalna ordentligt innan du lägger undan den.
Förvara kabeln genom att linda den löst kring utrustningen.
Doppa inte utrustningen i vatten eller andra vätskor – det ökar
risken för elstötar.
Plocka inte isär enheten, det ökar risken för elstötar, överlåt
istället service och reparation till en behörig servicetekniker.
Felaktig hopsättning kan orsaka elstötar när utrustningen sedan
används.
Om du monterar ett tillbehör som inte rekommenderats av
tillverkaren kan risken för brand, elstötar eller personskador öka.
Batterierna kan bli varma eller explodera om de används på fel
sätt.
Använd bara de batterier som anges i den härbruksanvisningen.
Sätt inte i batterierna med omvänd polaritet (+/-).
Utsätt inte batterierna för eld eller höga temperaturer.
Försök inte att ladda upp (gäller ej uppladdningsbara batterier),
kortsluta eller öppna batterierna.
Blanda inte olika batterityper, batterier från olika tillverkare eller
batterier som är olika gamla.
SPARA DESSA
ANVISNINGAR
VARNING!
Vidrör inte blixtlampan under användning, eersom den kan bli het när blixten
utlöses.
För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el-och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller aären där du köpte varan.
Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata
service- respektive garantidokumenten.
Före användning
Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde kameran för närmare information.
Enheten är inte dammskyddad, stänkskyddad eller vattentät.
Placera inte enheten på någon av följande platser
Oavsett om denna enhet används eller ligger i fodralet, ska den inte placeras på någon
av följande platser. Det kan leda till funktionsfel.
Om denna enhet läggs på platser utsatta för direkt solljus, som t.ex. på
instrumentbrädan, eller nära ett värmeelement, kan det orsaka att enheten
deformeras eller får funktionsfel.
Platser med kraiga vibrationer
Platser med stark elektromagnetism
Platser med mycket sand
Skydda enheten från sand och damm, t.ex. på en sandstrand eller på platser där
dammoln bildas. Det kan leda till funktionsfel.
Egenskaper
Enkel, kompakt extern blixt med slimmad design 24 mm tjock.
ON/OFF-omkopplare integrerad i monteringsfoten. När enheten fälls ner, stängs
den av så att den säkert kan tas med medan den sitter monterad på kameran.
Unik studsblixtfunktion som gör det möjligt att ändra belysningens riktning med
en enkel vridning.
Kan användas med kompatibla objektiv för att möjliggöra ADI (Advanced Distance
Integration), en typ av blixtmätning som inte påverkas av reexer från bakgrunden
eller motivet.
Korrigerar vitbalansen automatiskt med hjälp av färgtemperaturinformationen
(med alla Sony digitala systemkameror utom DSLR-A100)
Batterisparfunktion ställer enheten i viloläge när kameran stängs av.
Kan användas som blixt för reducering av röda ögon (med alla Sony digitala
systemkameror utom DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A300, DSLR-A350,
DSLR-A700 och kameror som saknar inbyggd blixt)
TELE-omkopplare med [Teleposition] där blixten kan nå längre. Du kan
fotografera ett motiv som är cirka 5 m bort med tillräckligt ljus (ISO100 • m, F4).
Trådlös styrfunktion som ger möjlighet att styra en fristående blixt via denna enhet
monterad på en kamera som saknar inbyggd blixt. (Inställning för styrning av
ljusvärde inte tillgängligt.)
Delarnas namn
1
Blixtrör
2
BOUNCE-omkopplare (grundinställning: BOUNCE)
3
Monteringsfotens utlösningsknapp
4
Monteringsfot
5
TELE-omkopplare (grundinställning: Standardposition)
6
Batterilucka
7
CHG-lampa
8
POWER-lampa
9
Sko POWER-omkopplare
Status för CHG-lampan och POWER-lampan ändras såsom följer i enlighet med
enhetens tillstånd:
Enhetens tillstånd CHG-lampa POWER-lampa
Under laddning Av Lyser grönt
När laddning är klar Lyser grönt
När korrekt exponering har uppnåtts eer
tagning
Blinkar Lyser grönt
När batterierna är svaga Av Lyser rött
När denna enhet är överhettad Av Blinkar rött
När kamerainställningen är
[Blixten av]
Av Lyser grönt
Förberedelser
Sätta i batterier (se illustration
)
Sätt i batterier i denna enhet och montera sedan denna enhet på kameran.
Använd endera av följande par batterier:
Två alkaliska batterier av storlek AAA
Två nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) av storlek AAA*
*
Ni-MH-batterier ska alltid fulladdas med avsedd laddare före användning.
Batterier medföljer ej.
1 Tryck på batteriluckan i riktningen som visas för att öppna den.
2 Sätt i batterierna i batterifacket enligt markeringarna på insidan.
Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.
3 Stäng luckan.
Tillvägagångssättet som användes för att öppna luckan kastas om.
Observera
Var försiktig så att du inte klämmer ngrarna när du öppnar och stänger
batteriluckan. Oaktsam hantering kan orsaka skada.
Kontrollera batterierna
POWER-lampan på denna enhet lyser rött när batterierna är svaga.
När POWER-lampan lyser rött, rekommenderar Sony att batterierna byts ut. Om
CHG-lampan lyser gult, går det fortfarande att avfyra blixten även när POWER-
lampan är röd. Laddningen tar emellertid längre tid än vanligt.
Om varken CHG-lampan eller POWER-lampan lyser när sko POWER-
omkopplaren ställs på [ON], kontrollera att batterierna isatta på rätt sätt. Om
batterierna är isatta på rätt sätt men lampan ändå inte tänds, ska batterierna bytas
ut.
Om POWER-lampan slocknar strax eer att den tänts, ska batterierna bytas ut.
Sätta fast denna enhet på kameran och slå på den (se
illustration
)
1 Kontrollera att sko POWER-omkopplaren på denna enhet står på
[OFF].
Om inte, ställ den på [OFF].
(Se steg 5 för hur man slår på och av denna enhet.)
2 Kontrollera att kamerans inbyggda blixt är nedfälld.
Om kameran har en inbyggd blixt och blixten är uppfälld, ska den fällas ner.
3 Skjut in monteringsfoten på denna enhet i kamerans tillbehörssko
i pilens riktning tills den låses fast.
När denna enhet sätts fast på skon på rätt sätt, låses den automatiskt.
Då denna enhet ska tas av, tryck in monteringsfotens utlösningsknapp och skjut
monteringsfoten i motsatt riktning mot tillvägagångssättet vid fastsättning. (se
illustration
-
3
-
)
4 Slå på kameran.
5 Slå på denna enhet.
När du fäller upp denna enhet tills det klickar till, slås den på och POWER-lampan
tänds.
För att slå av enheten, fäll ner den. (se illustration
-
5
-
)
Batterisparfunktion
Om du inte använder kameran eller denna enhet på 1 minut eer att kameran har gått
in i batterisparläget, stängs denna enhet av automatiskt för att spara på batterierna,
och POWER-lampan och CHG-lampan släcks.
Denna enhet går även in i batterisparläget när kamerans POWER-omkopplare ställs
på [OFF] (med alla Sony digitala systemkameror utom DSLR-A100).
För att gå ur batterisparläget, slå på denna enhet igen eller använd kameran.
Fotografering
1 Kontrollera att kameran och denna enhet är påslagna.
2 Ställ in önskat tagningsläge på kameran.
Vi hänvisar till kamerans bruksanvisning för tagningslägen.
När du ställer kameran i läget för slutartidsprioritet (S) eller i läget för
manuell exponering (M), går det inte att välja en slutartid som är snabbare än
blixtsynkroniseringstiden*.
*
Blixtsynkroniseringstiden är den maximala slutartid som kan användas med en
blixt.
3 När enheten har laddats, tryck på avtryckaren för att ta en bild av
ett motiv.
När laddningen är klar, lyser CHG-lampan på denna enhet gult.
När korrekt exponering åter kan erhållas eer tagning, blinkar CHG-lampan gult.
Observera
Om du tar en bild innan laddningen är klar, kan det hända att ljuset inte är
tillräckligt (underexponering).
När blixten används för tagning med självutlösare, kontrollera att laddningen är
klar innan du trycker på avtryckaren.
När läget automatisk blixt är valt på kameran, är det möjligt att blixten inte avfyras
beroende på ljusförhållandena.
Överhettningsskydd
Överhettningsskyddet är en funktion för att skydda denna enhet från överhettning.
Om denna enhet blir varm när den används i läget för kontinuerlig blixttagning eller i
en mycket varm miljö, inaktiveras blixtavfyrningen automatiskt.
När blixten blir överhettad, blinkar POWER-lampan rött en gång i sekunden.
Det går inte avfyra blixten igen förrän enheten har svalnat.
När denna enhet har blivit överhettad, låt den vila i 10 minuter så att den svalnar.
BOUNCE-omkopplare
Om du avfyrar en blixt direkt mot ett motiv strax framför en vägg, kommer hårda
skuggor att synas på väggen (se illustration
-
).
Vid fotografering i ett rum med lågt i tak, kan du mjuka upp skuggorna genom att
ställa BOUNCE-omkopplaren på [BOUNCE] så att blixtröret på denna enhet vänds
uppåt och ljuset skickas mot taket. Ljuset reekteras mot taket och lyser upp motivet.
Resultatet blir en mjukt upplyst bild (se illustration
-
).
Vid tagning utomhus, kan BOUNCE-omkopplaren ställas på [DIRECT] för att så
kunna belysa ett motiv på ett avstånd som en inbyggd blixt inte kan nå.
BOUNCE: blixtröret är inställt på 75 grader uppåt (studsblixt)
DIRECT: blixtröret är inställt på 0 grader (direktblixt)
Skjut BOUNCE-omkopplaren till önskad position (se illustration
-1).
Observera
Se till att skjuta BOUNCE-omkopplaren ända tills markeringen
A
når önskad
positionsmarkering.
Taket eller väggen som reekterar blixtljuset bör vara vit eller ha en ljusblek färg.
Om ytan är färgad, kan färgen påverka bilden. Den reekterande ytan ska inte vara
ett högt tak eller glas.
När [BOUNCE] är valt, reduceras blixtens räckvidd. Om en bild är underexponerad
(den tagna bilden ser mörk ut), gå närmare motivet, öka ISO-känsligheten eller öka
bländaröppningen.
TELE-omkopplare
Om motivet vid tagning utomhus är för långt bort från kameran för att nås av blixten
från denna enhet (motivet är utanför blixtens räckvidd), ställ TELE-omkopplaren på
denna enhet på [Teleposition] (se illustration
). Blixten från denna enhet får då
ökad räckvidd.
Observera
Ställ TELE-omkopplaren på [Standardposition] för vanlig fotografering.
När TELE-omkopplaren ställs in, vrid den tills markering
B
når önskad position.
Om objektivvinkeln är bredare än den valda blixtvinkeln, kan bildens ytterkanter bli
mörka. Se ”Zoomblixtens täckning” angående blixtens täckning för varje position.
TELE-omkopplaren kan endast användas när BOUNCE-omkopplaren står på
[DIRECT].
Om denna enhet är monterad på en kamera med en inbyggd blixt som fungerar
som AF-belysning, kan det påverka AF-precisionen vid fotografering i kvällsljus.
Trådlös styrning
Om din kamera inte har någon inbyggd blixt, kan du montera denna enhet på
kameran och använda den som trådlös styrenhet för en fristående blixt. En fristående
blixt är en blixt som används separat från en kamera.
I denna manual avser en blixt monterad på kameran en styrenhet och en blixt som
används separat från kameran avser en fristående blixt. En fristående blixt kan också
kallas för en ärrblixt.
1 Anslut denna enhet till kameran, och ställ strömbrytaren på
kameran, den fristående blixten och denna enhet på [ON].
2
Ställ in läget på kameran och den fristående blixten enligt
följande.
Kamera:
Ställ in läget på [Trådlös blixt].
Vi hänvisar till kamerans bruksanvisning för närmare information.
Fristående blixt:
Ställ in den fristående blixten på [Trådlöst ärrläge] och den trådlösa kanalen
på [CH1]. Vi hänvisar till den fristående blixtens bruksanvisning för närmare
information.
3 Gör lämpliga inställningar på kameran och den fristående blixten.
Vi hänvisar till den fristående blixtens bruksanvisning för information hur den ska
ställas in.
4 Kontrollera att den fristående blixten och denna enhet är
fulladdade.
5
Avfyra en testblixt för att kontrollera den fristående blixten.
Blixttestet varierar beroende på kameran. Vi hänvisar till kamerans
bruksanvisning.
Om den fristående blixten inte avfyras, ändra positionen för kameran, den
fristående blixten och motivet och försök att avfyra en testblixt igen.
6 Kontrollera att denna enhet och den fristående blixten är laddade,
och tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.
Observera
Denna enhet kan inte användas som en fristående blixt.
Inställning för styrning av ljusvärde (RATIO) inte tillgängligt.
Automatisk vitbalansjustering med
färgtemperaturinfo
Vitbalansen justeras automatiskt baserat på färgtemperaturinformation som skickas
av denna enhet när blixten avfyras (med alla Sony digitala systemkameror utom
DSLR-A100).
Denna funktion fungerar i TTL-blixtläget tillsammans med kamerans snabbfäste.
Underhåll
Ta av denna enhet från kameran och torka av den med en torr mjuk torkduk. Blås
försiktigt bort sand från enheten. Om du torkar hårt med torkduken innan du blåst
bort sanden, kan det bli repor på ytan på denna enhet. Torka bort äckar med en
torkduk som fuktats lätt med en mild rengöringsmedelslösning, och torka sedan rent
med en torr mjuk torkduk. Använd aldrig starka lösningsmedel som thinner eller
rengöringsbensin, eersom det kan skada ytbehandlingen.
Kompatibilitet
För information om digital systemkameror kompatibla med denna enhet, besök vår
webbplats:
http://www.sony.net/
Att tänka på vid användning
Vid fotografering
Avfyra inte blixten direkt framför ögonen på någon. Den avger ett starkt ljus.
Avfyra inte blixten mer än 20 gånger i rad. Den kan leda till överhettning och slitage
av denna enhet och batterierna.
Om blixten avfyras ett ertal gånger i rad, bör man låta den få svalna i minst 10
minuter.
Bär inte kameran genom att hålla i denna enhet när den är påsatt. Håll alltid i själva
kameran.
När sko POWER-omkopplaren ställs i [OFF]-position, var försiktig så att du inte
fastnar med ngrarna i gångjärnet. Du kan skada dig.
Batterier
Den visade batterinivån kan vara lägre än verklig batterikapacitet beroende på
temperatur och förvaringsförhållanden. Den visade batterinivån blir vanligtvis
tillförlitlig när enheten har använts några gånger.
Kraen i nickelmetallhydridbatterier sjunker plötsligt när batterierna blir svaga.
Det är möjligt att enheten inte kan användas strax eer att POWER-lampan börjat
lysa rött.
Frekvensen och antalet blixtar för denna enhet kan skilja sig från vad som visas
i specikationstabellen även när nya batterier används, beroende på batteriernas
tillverkningsdatum.
Slå av strömmen och vänta några minuter innan batterierna tas ur. Var försiktig när
du tar i batterierna eersom de kan vara mycket varma, beroende på batteritypen
och hur de har använts.
Ta ur och förvara batterierna om du inte har för avsikt att använda denna enhet
under en längre tid.
Temperatur
Arbetstemperaturen för denna enhet är mellan 0 °C och 40 °C.
Utsätt inte denna enhet för extremt höga temperaturer (t.ex. i direkt solljus i ett
fordon) eller hög lufuktighet.
En kraig temperaturförändring kan orsaka kondens inuti denna enhet. När
denna enhet tas in i rumsvärmen eer att ha varit ute i kylan, ska man först lägga
den i en plastpåse, pressa ur luen ur påsen och tillsluta den. När den tagits in i
rumsvärmen, ska den ligga en stund tills den når rumstemperatur. Däreer kan
den tas ut ur påsen.
Batterikraen sjunker allteersom temperaturen sjunker. När du använder
enheten då det är kallt ute, bör du använda nya batterier, eller ha extra batterier
till hands som hålls varma och används omväxlande med en annan uppsättning
batterier. Det är möjligt att POWER-lampan tillfälligt börjar lysa rött då det är
kallt även om det nns ström kvar i batterierna. Om batterikraen sjunker på
grund av låg temperatur, låt batterierna ligga inomhus tills de når rumstemperatur.
Batterikraen återgår till normal nivå.
Denna enhet är inte vattentät. När denna enhet används på stranden, se till att
hålla den borta från vatten och sand. Vatten, sand, damm eller salt som nns kvar i
denna enhet kan orsaka funktionsfel.
1
3
Nederlands
De HVL-F20AM is een itser voor uitsluitend gebruik met een digitale
spiegelreexcamera van Sony (hierna verwezen als "camera").
Voordat u het product gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig
doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als
referentiemateriaal nodig hebt.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet
worden blootgesteld aan regen of vocht.
Plak de contacten van een lithiumbatterij af met plakband om kortsluiting te
voorkomen wanneer u de batterij weggooit. Houd u aan de plaatselijke regels voor het
wegwerpen van batterijen.
Houd batterijen en andere voorwerpen die ingeslikt kunnen worden uit de buurt van
jonge kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een voorwerp per ongeluk wordt
ingeslikt.
Verwijder de batterijen onmiddellijk en gebruik het apparaat niet meerals...
het product is gevallen of blootgesteld aan een schok waarbij het inwendige
zichtbaar is geworden.
het product een vreemde geur, hitte of rook afgee.
Demonteer het apparaat niet. U kunt een elektrische schok krijgen wanneer u in het
product een circuit met een hoog voltage aanraakt.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Nederlands
Technische gegevens
Zoomitsbereik
Standaardpositie
APS-C formaat: gelijk aan de 18 mm focale lengte reeks
35 mm-formaat: gelijk aan de 27 mm focale lengte reeks
Telepositie
APS-C formaat: gelijk aan de 35 mm focale lengte reeks
35 mm-formaat: gelijk aan de 50 mm focale lengte reeks
Flitslengte reeks
Gidsnummer
Standaardpositie: 14
Telepositie: 20
*ISO100
Standaardpositie
Opening (F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800
2,8 1-5 1-7 1-10 1-14
4 1-3,5 1-5 1-7 1-10
5,6 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
8 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5
* Wanneer de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT] staat
(apparaat: m)
Telepositie
Opening (F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800
2,8 1-7 1-10 1-14 1-20
4 1-5 1-7 1-10 1-14
5,6 1-3,5 1-5 1-7 1-10
8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
* Wanneer de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT] staat
(apparaat: m)
Flitsinterval/Aantal itsen
Alkaline batterijen Ni-MH batterijen (930 mAH)
Flitsinterval (sec) Ongeveer 0,1-5 Ongeveer 0,1-4
Aantal itsen (keren) Ongeveer 90 of meer Ongeveer 150 of meer
Het aantal itsen verwijst naar het aantal keren dat dit apparaat met volle
batterijen kan itsen totdat deze leeg raken.
Flitsbediening
itslichtmeting vooraf, TTL directe itsbediening
Afmetingen
Ongeveer 62 × 94,6 × 24 mm (b/h/d)
Gewicht
Ongeveer 98 g (zonder batterijen)
Aanbevolen batterijen
AAA alkaline batterijen, AAA Ni-MH batterijen
Bijgeleverd toebehoren
Flitser (1), Case (1), Handleiding en documentatie
De waarden van de functies in deze bedieningsinstructies zijn gebaseerd op testen
die zijn uitgevoerd door Sony.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.
is een handelsmerk van Sony Corporation.
Svenska
Specikationer
Zoomblixtens täckning
Standardposition
APS-C-format: motsvarande 18 mm brännvidd
35 mm-format: motsvarande 27 mm brännvidd
Teleposition
APS-C-format: motsvarande 35 mm brännvidd
35 mm-format: motsvarande 50 mm brännvidd
Blixtens räckvidd
Ledtal
Standardposition: 14
Teleposition: 20
*ISO100
Standardposition
Bländare (F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800
2,8 1-5 1-7 1-10 1-14
4 1-3,5 1-5 1-7 1-10
5,6 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
8 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5
* När BOUNCE-omkopplaren står på [DIRECT]
(enhet: m)
Teleposition
Bländare (F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800
2,8 1-7 1-10 1-14 1-20
4 1-5 1-7 1-10 1-14
5,6 1-3,5 1-5 1-7 1-10
8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
* När BOUNCE-omkopplaren står på [DIRECT]
(enhet: m)
Blixtintervall/Antal blixtar
Alkaliska batterier Ni-MH-batterier (930 mAH)
Blixtintervall (sek) Ca. 0,1-5 Ca. 0,1-4
Antal blixtar (gånger) Ca. 90 eller mer Ca. 150 eller mer
Antalet blixtar syar på hur många gånger denna enhet kan avfyra en blixt med
nya batterier tills de är slut.
Blixtkontroll
Ljusmätning med förblixt, direkt TTL blixtkontroll
Storlek
Ca. 62 × 94,6 × 24 mm (b/h/d)
Vikt
Ca. 98 g (utan batterier)
Rekommenderade
batterier
alkaliska batterier storlek AAA, Ni-MH-batterier storlek
AAA
Inkluderade artiklar
Blixt (1), Fodral (1), Uppsättning tryckt dokumentation
Uppmätta värden för funktioner i denna bruksanvisning grundar sig på tester
utförda av Sony.
Utförande och specikationer kan ändras utan föregående meddelande.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Download de handleiding in het Nederlands en/of Engels (PDF, 0.37 MB)
(Denk aan het milieu en print deze handleiding alleen als dat echt noodzakelijk is)

Loading…

Beoordeling

Laat ons weten wat je van de Sony HVL-F20AM Flitser vindt door een beoordeling achter te laten. Wil je je ervaringen met dit product delen of een vraag stellen? Laat dan een bericht achter onderaan de pagina.
Bent u tevreden over de Sony HVL-F20AM Flitser?
Ja Nee
Beoordeel dit product als eerste
0 stemmen

Praat mee over dit product

Laat hier weten wat jij vindt van de Sony HVL-F20AM Flitser. Als je een vraag hebt, lees dan eerst zorgvuldig de handleiding door. Een handleiding aanvragen kan via ons contactformulier.

Meer over deze handleiding

We begrijpen dat het prettig is om een papieren handleiding te hebben voor je Sony HVL-F20AM Flitser. Je kunt de handleiding bij ons altijd downloaden en daarna zelf printen. Indien je graag een originele handleiding wilt hebben, raden we je aan contact op te nemen met Sony. Zij kunnen wellicht nog voorzien in een originele handleiding. Zoek je de handleiding van Sony HVL-F20AM Flitser in een andere taal? Kies op de homepage je taal naar keuze en zoek daarna op het modelnummer om te zien of we deze beschikbaar hebben.

Specificaties

Merk Sony
Model HVL-F20AM
Categorie Flitsers
Bestandstype PDF
Bestandsgrootte 0.37 MB

Alle handleidingen voor Sony Flitsers
Meer handleidingen voor Flitsers

Veelgestelde vragen over Sony HVL-F20AM Flitser

Ons supportteam zoekt dagelijks naar nuttige productinformatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Als er onverhoopt toch een onjuistheid tussen onze veelgestelde vragen staat, laat het ons dan weten via het contactformulier.

Wat is het richtgetal? Geverifieerd

Het richtgetal geeft de maximale hoeveelheid flitslicht aan die de flitser kan produceren. Een hogere waarde geeft aan dat het onderwerp over een grotere afstand belicht kan worden.

Ik vind dit nuttig (134) Lees meer
Handleiding Sony HVL-F20AM Flitser

Gerelateerde producten

Gerelateerde categorieën